Startsida
Bolmenbygden
Vision
Idésmedja
Projekt
Kommunicera


Bolmenbygdens samordnings- och utvecklingsprojekt

Syfte:
Att genom förbättrad eller ny verksamhetsform, organisation och helhetssyn samt välutvecklat IT-stöd skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling och samordning av, människor, föreningar, näringsverksamheter och offentliga verksamheter i Bolmenbygden. Projektet skall också skapa kontaktnätverk mellan dessa och andra för att garantera att influenser från, och mångfalden i, omvärlden används på bästa sätt.

Långsiktig effekt:
Samordna och utveckla Bolmenbygden.
Sprida kunskap och generera idéer, utveckla och förvalta affärsidé och varumärke.
Fler åretruntboende, fler verksamheter, utvecklade verksamheter, goda förutsättningar för distansarbete, bättre infrastruktur, bra service och en attraktivare miljö.

LÄNSSTYRELSEN KRONOBERGS STÖD:
Medel till projektet ”Bolmenbygdens verksamhetsutvecklings- och samordningsprojekt” inom Program för entreprenörskap och lokal utveckling 2005.

Beslut, 2005-03-07
Länsstyrelsen beviljar högst 50 000 kronor till rubricerat projekt.
Projektägare är Bolmsö sockenråd.

Villkor
Beviljat belopp utgör maximalt projektstöd. Det slutliga stödets storlek bestäms av totalkostnaden för projektet och Länsstyrelsens beräknade andel av finansieringen. För slutlig utbetalning av medlen gäller att slutrapport med kostnadsredovisning inkommer till Länsstyrelsen. Redovisningen bör följa ansökans disposition.

Redogörelse för ärendet
Projektet syftar till att stärka och skapa kontaktnätverk mellan företag, föreningar och invånare som finns runt Bolmenbygden. Detta skall göras genom studiebesök seminarier samt informationsmaterial. Förutom detta även vidareutveckla en gemensam hemsida. Projektet skall försöka ta fram en gemensam vision ”affärsidé” och hitta en verksamhetsform för långsiktig samordning och utveckling av Bolmenbygden.

Länsstyrelsens kontaktperson:
Åsa Hallström, 0470-864 17

Projektledare:
Anders Olsson , 070-538 00 35

PLAN

Del 1

  1. Sälja idén och samla representanter från området, skapa kontaktnätverk
  2. Bilda projektgrupp

Möten, föreläsningar och seminarier för att skaffa kunskap, analysera och få fram idéer
Studieresor och möten för att få erfarenhet från andra utvecklingsprojekt
Samarbete med t ex högskolor för att analysera och beskriva olika frågeställningar

Del 2 (preliminär)

  1. Beslut om geografisk omfattning
  2. Beslut om organisation och verksamhetsform
  3. Beslut om affärsidé och varumärke

DOKUMENTATION

Projektpresentation (PowerPoint)

Minnesanteckningar

Innovationskraft

_________________________________________________________________________

Bredband

Bredband är ett verkligt projekt som drivs av Bolmsö och Tannåkers sockenråd.
Det omfattas inte av Länsstyrelsens stöd enligt ovan.

Till bredbandsprojektet

Året-runt-verksamheter

(förslag)
Lant- och skogsbruk, tillverkning och förädling, konsultverksamhet och förvaltning, hantverk, konst, design, verksamheter med stort innehåll av innovation och kreativitet

Säsongsverksamheter

(förslag)
Stuguthyrning, båt- och kanotuthyrning, camping, ridning, naturupplevelser

Föreningsverksamhet

(förslag)
Sockenråd, bygdegårdsförening, hembygdsförening, idrottsföreningar, politiska...

Infrastruktur

(förslag)
Vägar, cykel- och ridleder, farleder, el- och tele- och bredbandsnät© Bolmenbygdens Idé- och kunskapssmedja

|Startsida| |Bolmenbygden| |Vision| |Idésmedja| |Projekt| |Kommunicera|